Thai Factory Automation

งานระบบPLC พีแอลซี (programmable logic controller)

โรงงานอุตสาหกรรม หรือไลน์การผลิตต่างๆมีสินค้าและรูปแบบการผลิตที่แตกต่างกัน จึงต้องมีการควบคุม เครื่องจักรให้เป็นไปตามแต่ละการผลิตนั้นๆ จึงต้องมีโปรแกรมควบคุมเครื่องจักร หรือโปรแกรมPLCเพื่อทำให้ เครื่องจักรดำเนินการผลิตได้ถูกต้องตามที่ได้ตั้งโปรแกรมควบคุม(PLC) และทำให้เครื่องจักรทำงานตาม วัตถุประสงค์ของการผลิต Thaifactoryautomation เป็นบริษัทที่ดูแลด้านระบบไฟฟ้า แบบครบวงจรตั้งแต่ ระบบควบคุมเครื่องจักร( งานออกแบบโปรแกรมPLC) ให้บริการปรึกษาด้านโปรแกรมPLC ออกแบบ โปรแกรมพีแอลซี (ProgramPLC) รับเขียนโปรแกรมPLC จำหน่ายPLC ซ่อมบำรุงPLC Thaifactoryautomation มีวิศกรไฟฟ้ามืออาชีพ และทีมช่างไฟฟ้าที่ชำนาญงาน ให้คำปรึกษาตั้งแต่การวางระบบ ควบคุมPLC เพื่อทำการควบคุมเครื่องจักร รับออกแบบระบบโปรแกรมPLC มีการออกแบบควบคุมให้ เครื่องจักรเป็นไปตามความต้องการของระบบการผลิตสินค้า และให้คำแนะนำการใช้งาน โปรแกรมพีแอลซี(PLC) มีบริการฝึกอบรมบุคคลากร ที่ใช้งานการควบคุมเครื่องจักร สอนใช้งานระบบ PLC หรือระบบควบคุมเครื่องจักร ได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อการผลิตในแต่ละงานอุตสาหกรรม


Thai Factory Automation